PANASZKEZELÉS


Semmiképpen ne válasszon a nyaralása megszervezése kapcsán olyan „utazási irodát”, amely az MKEH nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik utazásszervezői engedéllyel és vagyoni biztosítékkal!

Utazási irodánk mindent megtesz annak érdekében, hogy az utazási szerződés megkötésétől a hazaérkezéséig az Utas meg legyen elégedve a szolgáltatásunkkal. Előfordulhat viszont olyan eset, amikor az utasnak problémája adódik és úgy gondolja, hogy panaszra szánja el magát. Az ilyen esetekben is utazási irodánk ugyanolyan korrekt módon és körültekintően fog eljárni, mint, amikor az Utas megkötötte az utazási szerződést, erre garanciát nyújtunk.
 

CÉGADATOK


Az utazási iroda elnevezése: Dive Hard Tours Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Az utazási iroda székhelye: 1133 Budapest, Gogol utca 5-7. 8/9.
Az utazási iroda MKEH engedélyének a száma: U-000646.
Az utazási iroda adószáma: 13553687-2-41
Az utazási iroda közösségi adószáma: HU 13553687
Az utazási iroda cégjegyzékszáma: 01-09-861273
Az utazási iroda Adatkezelési Nyilvántartási Száma: NAIH-61279/2012.
Az utazási iroda statisztikai számjele: 13553687-7912-113-01
Az utazási iroda Kamarai nyilvántartási száma: BU13553687
 

PANASZ BENYÚJTÁSA


Az utazási iroda panasz ügyintézésének a helye:1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 91.
Panasz benyújtása írásban lehetséges:
Postai úton bármelyik fenti címre,
Faxon: + 36 1 7858490,
Emailben: info@divehardtours.com,
Személyesen 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 91. Nyitva hétfőtől-péntekig 10:00- 18:00 óra között.
Panasz előterjesztése szóban, külföldön az utazás alatt: Helyi telepített idegenvezetőnél, bővebben az 1.) pontban tájékozódhat.

1.) Külföldön történő panasz előterjesztése: Az utas a hiba felfedezése után még a helyszínen haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről, illetve köteles jegyzőkönyvbe foglalni a panaszt, és egy példányát az utasnak átadni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte. Hazaérkezés után első lépésként fel kell keresni az utazási irodát, és jelezni a problémát. Ha nem sikerül a vitát az utazási irodával rendezni, anyagi követelés esetén bírósághoz vagy békéltető testülethez lehet fordulni.
 

ELJÁRÁS PANASZ ESETÉBEN, BÉKÉLTETŐ TESTÜLET


2.) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az utazási iroda a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát:

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) Elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt írásbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a d.h.) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

c.) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

c.a.) a fogyasztó neve, lakcíme,

c.b.) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c.c.) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

c.d) az utazási iroda nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

c.e.) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt írásbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

d.f.) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

d.g.) Az írásbeli panaszt az utazási iroda - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az utazási iroda indokolni köteles.

d.h.) Az utazási iroda a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

d.i.) A panasz elutasítása esetén az utazási iroda köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti:
A Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

d.i.1.) A Békéltető Testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése. Ha ez nem lehetséges, akkor pedig a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.
A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
Magáról az eljárás menetéről, megindításának módjáról hasznos és fontos információkat kaphat a panaszos az alábbi internetes oldalon: www.bekeltetes.hu

3.) A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

4.) Az utazási iroda a fogyasztói panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során együttműködik a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.
 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS, HIBÁS TELJESÍTÉS, KÁRTÉRÍTÉS


5.) A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező felel. A Dive Hard Tours Utazási Iroda, mint utazásközvetítő iroda más utazásszervező utazási iroda útjait értékesíti. Az utasok az utazásközvetítőn keresztül kötnek szerződést, ilyenkor a szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényt az utazásközvetítőnél is be lehet jelenteni. Az utazások kapcsán írt panaszlevelet a Dive Hard Tours utazási iroda az utazás szervezőjének továbbítja, tekintettel arra, hogy a szerződéses jogviszony a panaszos és az utazásszervező között jött létre.
Az utazásszervező utazási iroda egyedül jogosult a panasz kivizsgálására, elbírálására és az esetleges visszatérítés jogosultságának és mértékének eldöntésére, melyről a panaszost 30 napon belül értesíti köteles és erről az utazásközvetítő irodát is tájékoztatja fogja.

5.1) Az utazási szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. §-ában is nevesített olyan vállalkozási szerződés, olyan polgári jogi jogviszony, mely kapcsán jogvita esetén, a jogviszonyból eredő kérdésekre, valamint az abból származó valamennyi igény érvényesítésére a Polgári Törvénykönyv előírásai alapján van lehetőség. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 1:6 §-a értelmében a Polgári Törvénykönyvben biztosított jogok érvényesítése pedig – ha törvény másképp nem rendelkezik – bírósági útra tartozik.

5.2.) Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért. Az utazásszervező felel továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért is úgy, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
Ha azonban a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, az utazásszervező nem felel a nem megfelelő teljesítésből eredő károkért.

5.2.1.) Ilyen esetek különösen a következők:

5.2.1.1.) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,

5.2.1.2.) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani. (pl. a kirándulásra alkalmas egyetlen buszt illetéktelenek megrongálták és az működésképtelen lett)

5.2.1.3.) vis maior esetén (elháríthatatlan külső okok, jelenségek, természeti elemi csapások, társadalmi-gazdasági katasztrófák, válságok egy adott földrajzi területen).

5.2.2.) Fontos, hogy vis maior, vagy külső, harmadik személy által előidézett körülmény esetén ugyan kártérítési kötelezettség nem terheli az utazási irodát, de segítséget köteles nyújtani az utasoknak, ha nehézségeik támadnak.

5.2.3.) Másrészről az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében korlátozható. Erről a korlátról az utazási szerződésben lehet rendelkezni.

5.2.4.) A kártérítési igény utazásközvetítőn keresztül kötött szerződés esetén az utazásközvetítőnél is megtehető.

5.2.) Az utazási szerződés az utas és az utazásszervező között jön létre, ezért az abban foglalt kötelezettségeket teljesíteni kell, függetlenül attól, hogy az utazásközvetítő a hozzá befizetett részvételi díjakat továbbutalta-e az utazásszervezőnek.
 

POGGYÁSZKÁR


6.) A fuvarozó felelős az ellenőrzött poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása miatt bekövetkezett kárért, ha az ezt előidéző esemény a légi jármű fedélzetén, vagy bármely olyan időszakban történt, amely alatt az ellenőrzött poggyász a fuvarozó felügyelete alatt volt. Nem felelős viszont, ha a kár a poggyász benne rejlő hibája, minősége vagy eltérése miatt következett be.
A nem ellenőrzött poggyász esetén, beleértve a személyes holmikat is, a fuvarozót akkor terheli felelősség, ha a kár az ő, vagy az alkalmazottai vagy megbízottai hibája miatt következett be. Amennyiben az utas észleli, hogy elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott a poggyásza, akkor ezt haladéktalanul, de legkésőbb a poggyász átvételtől számított hét napon belül írásban be kell jelenteni a fuvarozónak. Késedelem esetében az óvást legkésőbb a poggyász kiszolgáltatása napjától számított huszonegy napon belül kell benyújtani.
Amennyiben határidőn belül nem nyújt be óvást az utas – a csalás esetét kivéve – semmilyen kereset nem indítható a fuvarozó ellen.
 

TISZTESSÉGTELEN ELJÁRÁS, MEGTÉVESZTÉS


7.) Fontos kiemelni, hogy a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmek esetében a fogyasztó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni. Amennyiben a panaszos úgy ítéli meg, hogy az utazási iroda megtévesztő és tisztességtelen módon járt el vele szemben vagyis az utas az utazással kapcsolatos kifogását arra vezeti vissza, hogy az utazási iroda a szerződéskötés kapcsán megtévesztő módon, tisztességtelenül járt el vele szemben, úgy a megtévesztő és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat kivizsgálását kérheti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény előírásai alapján. Ilyen eljárásokban jellemzően a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677

Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel az NFH jár el.
Amennyiben panaszával írásban, ill. elektronikusan mégis a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot keresi meg az illetékes felügyelőség helyett, úgy – a tartalom érdemi vizsgálata nélkül – a beadvány áttételére kerül sor a beérkezését követő 8 napon belül.
Az illetékességet megalapozza a panaszos lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

A Dive Hard Tours utazási Iroda a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez tartozik
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36 30 940 7039
Kérdése van? Hívjon fel minket most!